תנאי השימוש באתר Runner.co.il ובשירותיו

תנאי השימוש למחפשי העבודה:
(ראה מטה קישור לתנאי השימוש לחברות ההשמה)


1. כללי:

תנאי השימוש מטה מסדירים את היחסים בין אתר Runner.co.il (כמו גם כל השירותים אותם הוא מעניק המתבצעים
מחוץ לאתר, בדואר אלקטרוני ועוד) בעליו, מנהליו, מפעיליו, שרתיו, אתרי משנה ואתרים נלווים המשמשים את אתר
runner.co.il כגון (cvrunner.co.il,lfchosting.com,easycgi.com ועוד), חשבונותיו ברשתות חברתיות כגון
(facebook,twitter,linkedin) המקושרים לאתר ו/או לשירותים אותם הוא מעניק (ביחד ולחוד להלן "ראנר" ; "אתר")
לבין כל אדם, בית עסק, ארגון או חברה המשתמש בשירותי האתר.

השימוש בראנר ובשירותיו הוא בכפוף לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"; "תקנון"),
ומהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה מצד:
כל אדם ו/או גוף, אשר ביצעו שימוש כלשהו בשירותי ראנר ו/או נרשמו לשירות כלשהו בראנר,
אשר נועד לשימושם של מחפשי עבודה בין באמצעות משלוח קורות חיים, בין באמצעות מתן פרטים אישיים לצורך כך,
בין באמצעות מחשב, בין באמצעות טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת, בין ישירות על ידי
מחפש העבודה ובין על ידי צד ג' כלשהו ו/או מי מטעמם (להלן: "מחפש עבודה" ; "מועמד" - שניהם בלשון יחיד או רבים)

ההרשמה באתר ו/או שימוש בשירותיו ו/או במערכותיו ו/או משלוח קורות חיים ו/או פרטים אישיים באמצעות האתר ו/או אליו
פירושם הסכמה מלאה לכל תנאי השימוש, על כל פרטיהם המפורטים להלן.

אין לראות הוראה מהוראות תנאי השימוש להלן כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי שימוש אלו. הכותרות בתנאי
השימוש הן לצורך הנוחות בלבד. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם, הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש, מאחר ועצם שימושך באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצדך לתנאי השימוש, ללא
כל הגבלה או הסתייגות.

אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות כל שימוש שהוא באתר ראנר, במערכותיו ובשרותיו.

במסגרת תקנון זה:

"מידע ממחפש העבודה" - כל מידע הקשור למחפשי עבודה אשר השתמשו בשירותי ראנר, קורות חייהם, פרטיהם
האישיים והמקצועיים, כולל שמם, כתובתם, וכל פרטי קשר כגון: מספרי טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי גישה
לחשבונות מדיה חברתית ועוד.

"שירות ראנר" - שירות הפצת קורות החיים של ראנר ו/או כל שירות ראנר אחר.

2. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של ראנר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם,
נתונים, רעיונות, תמונות וכל דבר המופיע ו\או הקשור באתר זה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ראנר.
זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת
באתר הייחודית והבלעדית לראנר שמורים למפעילת האתר.

3. כללי שימוש:

יודגש כי קורות החיים נשלחים אל החברות באופן ישיר באמצעות דואר אלקטרוני, אופן שאין ממנו דרך חזרה.
קורות החיים ופרטי המועמד כפי שמולאו בטופס המשלוח על ידו נשלחים לחברות מיד עם לחיצת כפתור ה"שלח".
לא ניתן לבטל את המשלוח לאחר לחיצה על כפתור זה. לא ניתן לשלוח באמצעות המערכת הודעת ביטול ו/או הודעה
אחרת כלשהי (כגון הודעה על מציאת עבודה, בקשה להסרת המועמד ממערכות המגייסים וכו")
שימוש בשירות הפצת קורות החיים של ראנר פירושה כי המועמד מסכים לאמור לעיל ולכל הסעיפים מטה

א. המועמד מתחייב למסור את פרטיו הנכונים בהרשמה ו/או בשימוש בשירותי ראנר.
ב. המועמד לא ישתמש בשמות שונים ו/או בפרטי התקשרות שונים בשימושיו בשירותי ראנר.
ג. השימוש בשירות ראנר הינו לצרכי הפרט בלבד ולמטרות חיפוש עבודה בלבד.
ד. המועמד מתחייב שלא לבצע שימוש בראנר לצרכים כלשהם שאינם חיפוש עבודה.
ה. חל איסור להשתמש בשירותי ראנר על מנת לשלוח דברי פרסום כלשהם ו/או מסרים אחרים כלשהם.
ו. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ה' לעיל, מודגש כי המועמד מתחייב להשתמש בשירות הפצת קורות החיים המהווה חלק מראנר לצורך משלוח קורות חיים בלבד ולא לכל מטרה אחרת, לרבות לצורך משלוח תוכן שיווקי ו/או פרסומי ו/או אחר מכל מין ו/או סוג שהוא.
ז. חל איסור להשתמש בשירות ראנר לצורך ביצוע בדיקה וזאת ללא אישור מראש ובכתב מראנר.
ח. השימוש בשירות הפצת קורות החיים של ראנר שהינה חלק משירותי ראנר מותרת לכל מחפש עבודה העומד בתקנון זה פעם אחת בלבד בכל 30 ימים.
ט. מועמד אשר מעוניין להפיץ קורות חיים פעם נוספת בעזרת שירות ראנר וזאת בתקופה הקצרה מ-30 ימים מיום הפצתם הקודם, יפנה לראנר בדוא"ל ו/או בטופס ההתקשרות באתר ויבקש אישור לכך מראנר. היה וקיבל אישור בכתב מראנר, יפיץ שוב את קורות חייו פעם אחת נוספת.
י. המועמד מתחייב שלא לבצע שימוש חוזר במערכת הפצת קורות החיים, וזאת לפני תום 30 ימים מיום הפצתו הקודם, וזאת אלא אם קיבל אישור בכתב מראנר לבצע שימוש כזה.
יא. המועמד מתחייב שלא לנצל לרעה את שירותי ראנר לצורך פגיעה בראנר באופן ישיר או באופן עקיף בכל צורה או דרך שהיא.
יב. השימוש במערכת הפצת קורות החיים של ראנר מותרת למועמדים מגיל 18 בלבד.
יג. במידה ויתבצע שימוש כלשהו בשירות ראנר שלא באופן ישיר על ידי אדם, אלא על ידי מי מטעמו, חובה על המשתמש בשירות לקבל אישור מפורש של בעל קורות החיים לכך טרם ביצוע שימוש כלשהו בראנר.
יד. חל איסור לבצע כל שימוש בשירותי ראנר ללא אישור בעל קורות החיים וקבלת הסכמה מפורשת ממנו.
טו. המועמד מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי שירות הפצת קורות החיים ראנר שולח את קורות חייו ופרטיו באמצעות הדואר האלקטרוני אל נמעניו השונים מיד לאחר שמועמד הזין פרטיו במערכת. מודגש בזאת כי לא ניתן לבטל משלוח זה לאחר ביצועו, ואין כל אפשרות לעצור את המשלוח או לבטלו.
טז. ידוע למועמד והוא מאשר כי שירות הפצת קורות החיים של ראנר מבצע משלוח של קורות חייו ופרטיו האישיים לרשימת נמענים.
יז. במידה והמועמד מועסק ו/או קיים חשש כלשהו כי קורות חייו ו/או פרטיו האישיים יגיעו לגוף אשר אין המועמד מעוניין כי יגיעו אליו, באחריות המועמד לבדוק את רשימת הנמענים העדכנית מול ראנר על ידי משלוח הודעה דרך האתר וזאת טרם שימוש כלשהו בשירות.
יח. במידה והמועמד חפץ לשמור על דיסקרטיות, באחריותו של המועמד לשקול הסרת פרטים מקורות החיים כגון שמות מעסיקים ו/או פרטים אישיים. ניתן לציין בקורות החיים מספר טלפון ו/או דוא"ל בלבד ללא פרטים מזהים אחרים.
יט. שימוש בשירות הפצת קורות החיים של ראנר פירושה כי המועמד מסכים ומקבל עליו את הבחירה של ראנר לגבי רשימת התפוצה אליה נשלחים קורות חייו ופרטיו האישיים וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות לגביה.
כ. המועמד לא יעשה כל שימוש במידע המתפרסם באתר, כולו או מקצתו, לצרכם של אחרים ו/או לבקשתם של אחרים.
כא. המועמד מתחייב בזאת כי לא יפרסם ו/או יפיץ בראנר תכנים המכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא, תכנים בעלי אופי מיני, מאיימים, מוציאי לשון הרע, גזעניים, מעודדים לביצוע עבירות כלשהן, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ו/או תכנים המהווים הפרה כלשהי של הדין וזאת בכל צורה שהיא בין באמצעות הודעה, קישור, קובץ, תמונה, ובין באופן אחר.
כב. המועמד מתחייב בזאת כי לא יפרסם ו/או יפיץ בראנר תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ו/או תכנים אשר יש בפרסומם פגיעה בזכויות קניין רוחני של אחר ו/או תכנים העשויים להזיק לפעילותו של ראנר ו/או למשתמשים אחרים בשירותיו.
כג. ראנר רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר מפרים על פי שיקול דעתה מי מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ו/או עלולים על פי שיקול דעתה לפגוע בראנר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן ראנר רשאית למחוק ו/או לא להעלות לאתר תכנים על פי שיקול דעתה הבלעדית בכל עת, ללא הודעה מראש ו/או בדיעבד.
כד. ראנר רשאית לסרב להעניק את שירותיה ו/או רשאית לסלק או לחסום או להשעות שימוש ו/או משלוח קורות חיים למועמדים אשר מפרים על פי שיקול דעתה את תנאי השימוש ו/או עלולים לפגוע בשירות ו/או בצד שלישי כלשהו וזאת ללא כל הודעה מצד ראנר מראש ו/או בדיעבד.
כה. המועמד מאשר בזה, כי לא מתקיימים בינו ובין ראנר, כתוצאה מתקנון זה או כתוצאה מהשימוש בראנר, כל קשרי יזמות, קבלנות, שותפות, העסקה או סוכנות.
כו. המועמד מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.

4. הגבלת אחריות:

אין ראנר אחראי על המידע המועבר לחברות, על אופן העברתו, או על תקינות העברתו או הגעתו לחברות.
אין ראנר אחראי על השימוש שיעשה במידע ובקורות החיים הנשלחים לחברות ולגופים הנמענים על השירות ו\או כל
צד שלישי שאליו מגיעים המידע ו\או קורות החיים.
אין ראנר אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש כלשהו שיעשה במידע ו\או בקורות חייו של המועמד על ידי גופים
שאליהם הגיעו קורות החיים ו\או מידע כלשהו שנשלח מראנר.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שייגרמו למועמד,
כתוצאה משימוש או מאי-שימוש במידע שהועבר לראנר ושנשלח או שלא נשלח לחברות או לצד ג'.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שייגרמו למועמד,
כתוצאה משימוש או הסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר
ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים באתר.
ראנר אינו אחראי לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
מערכת הפצת קורות החיים של ראנר הינה כלי המנתב את קורות חייו של שולח קורות החיים אל החברות בלבד.
ראנר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שיגרמו כתוצאה ממשלוח
קורות החיים אל החברות.
השימוש באתר ובמערכותיו השונות נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המועמד. המועמד מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השימוש
בקורות חייו על ידי החברות שאליהן הופצו קורות חייו.
ראנר אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני
גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה,
בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם למועמד עקב תקלה כאמור.
אין ראנר מבטיחה הגנה על מידע ו/או אחריות על ו/או התחייבות לשמירת פרטיותו של המועמד וזאת ככל שהדבר נוגע
למידע שהועבר ברשת ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באופן אחר.
הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע
שחשיפתו עשויה לגרום למועמד נזק כלשהו.
ראנר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, קורות חיים, מוצרים, תוכנה
או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר ו/או השירות מוגשים ועומדים לרשות המועמד באמצעות
מפעילת האתר כמו שהם (AS IS). ראנר אינו אחראי לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת
דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר, בין אם על ידי המועמד ובין אם על ידי צד שלישי כלשהוא.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו\או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שייגרמו למועמד או מי
מטעמו כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו\או אשר הגישה
אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו\או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים באתר.
ראנר אינו אחראי לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
מערכת הפצת קורות החיים של ראנר הינה כלי המנתב את קורות חייו של שולח קורות החיים אל החברות בלבד.
ראנר אינו אחראי לתוכן המידע, לאימות או איכות הנתונים, של קורות החיים המופצים על ידו, כמו כן ראנר אינו
ערב לדיוק, התאמה, תקפות, שלמות או תאימות המידע הכתוב או המובן מקורות החיים.
השימוש באתר ובמערכותיו השונות נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המועמד.
המועמד מוותר בזאת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו\או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
ראנר אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים
מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה,
בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם למועמד עקב תקלה כאמור.

5. מידע מסחרי ופרסומות :

ראנר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. כל עסקה שתעשה בעקבות
מודעה או מידע המתפרסמים בראנר - אינה כוללת את ראנר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין
המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר.ראנר אינו צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים,
למוצרים, לדיוקן של הצעות העבודה שיוצעו במודעות המתפרסמות בראנר או שירכשו באמצעותן.

6. שינוי השירותים והפסקתם:

ראנר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר ראנר (לרבות הוספה
ו\או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר),
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידו.

7. שינוי תנאי השימוש:

ראנר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו
בכל עת וללא מתן הודעה על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.
שימוש בראנר ושירותיו בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
על המועמד לעיין בתנאי השימוש העדכניים לפני כל משלוח קורות חיים באתר ראנר.

8. שיפוי ופיצוי בגין הפרת תנאי השימוש

ככל שייעשה על-ידי המועמד שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר בשירות ראנר, ו/או יפר את תנאי השימוש לעיל,
יהיה על המועמד לשפות ולפצות את ראנר, החברה המפעילה אותו, עובדיה, מנהליה, בעליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד,
אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד
שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין - עקב מעשיו. בנוסף, המועמד ישפה ויפצה את ראנר, החברה המפעילה אותו, עובדיה,
מנהליה, בעליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשיו.
ידוע לי, כי אם אפר איזו מהתחייבויותיי כלפי ראנר, תהיה ראנר זכאית לנקוט נגדי בכל הליך משפטי, לרבות בקשות לסעדים זמניים.
המועמד מתחייב כי באם יפר התחייבותיו לפי סעיפים 3ד' 3ה' 3י' 3יא' לעיל, יפצה את ראנר, מיד עם דרישתה הראשונה לכך,
בגין נזקיה והפסדיה הישירים והעקיפים כתוצאה מהפרה כאמור, ללא שתוטל על ראנר כל חובה להוכחת נזקיה והפסדיה כאמור,
בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 5000₪ (במילים: חמשת אלפים ש"ח) בגין כל מקרה הפרה כאמור, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע
מכל סעד אחר שיעמוד לראנר כנגד המועמד, לרבות זכותה של ראנר לתבוע בנוסף סעד של שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל סעד אחר לפי
שיקול דעתה הבלעדי של ראנר, עקב הפרת ההתחייבות כאמור (להלן: "פיצוי מוסכם").
המועמד מצהיר ומאשר בזאת, כי הפיצוי המוסכם הינו פיצוי ראוי, קבוע ומוסכם מראש וכי הוא מתחייב לשלמו במידה ויפר התחייבותו על פי האמור לעיל.

9. פיקוח וניטור השימוש

מוסכם בזאת על המועמד כי לראנר זכות לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח על כל תחום באתר ו/או בשירות אותו
היא מספקת, לרבות, אך לא רק, הודעות ותשדורות של המשתמשים בשירות ו/או המפרסמים באתר ו/או
מתקשרים בינם לבין עצמם, תוכנן של הודעות הנשלחות למחפשי העבודה וממחפשי העבודה, כולל קורות חייהם.
ראנר אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על תוכן ושימוש כאמור לעיל וגם אם תערוך בדיקות כאמור
היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני ו/או הנוגד תקנון זה.
ראנר רשאי, אך לא מחוייב, לשמור מידע מזהה בדבר כתובת ה-IP של המועמד, מקום המחשב שבאמצעותם ניגש
המועמד לאתר ועוד וזאת על מנת לזהותו במקרים של חשד לעבירה ו/או להפרת תנאי השימוש.
ראנר תמסור את המידע, בהנחה שזה מצוי בידה, במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, במקרה
בו ראנר תחשוד כי פעולות המועמד הפרו את תנאי השימוש ו/או מבוצעות לשם ביצוע עבירה מכל סוג שהוא.

10. תחולת דיני ישראל, מקום שיפוט ותקפות תנאי השימוש

מוסכם בזאת כי במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה,
למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה
ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי
הפרטי המהווים חלק ממנו).
כל תביעה הקשורה לראנר ו/או לשירות הניתן ע"י ראנר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.
סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.


לעיון בתנאי השימוש לחברות ההשמה לחץ כאן
לעיון בהצהרת פרטיות וסודיות המידע לחץ כאן