תנאי השימוש באתר Runner.co.il ובשירותיו

תנאי השימוש לגופים המבקשים לקבל פרטי מועמדים:
(ראה מטה קישור לתנאי השימוש למחפשי העבודה)


1. כללי:

תנאי השימוש מטה מסדירים את היחסים בין אתר Runner.co.il (כמו גם כל השירותים אותם הוא מעניק המתבצעים
מחוץ לאתר, בדואר אלקטרוני ועוד) בעליו, מנהליו, מפעיליו, שרתיו, אתרי משנה ואתרים נלווים המשמשים את אתר
runner.co.il כגון (cvrunner.co.il,lfchosting.com,easycgi.com ועוד), חשבונותיו ברשתות חברתיות כגון
(facebook,twitter,linkedin) המקושרים לאתר ו/או לשירותים אותם הוא מעניק (ביחד ולחוד להלן "ראנר" ; "אתר")
לבין כל אדם, בית עסק, ארגון או חברה המשתמש בשירותי האתר.

השימוש בראנר ובשירותיו הוא בכפוף לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"; "תקנון"),
ומהווה הסכמה מלאה לתנאים אלה מצד:
כל בית עסק ו/או חברה ו/או ארגון ו/או אדם ו/או גוף ביחד ולחוד המקבלים קורות חיים ו/או מידע כלשהו ו/או שירות
שמקורם בשירותי ראנר (גם דרך צד שלישי כלשהו) בתשלום או שלא בתשלום, ו/או המשתמש בשירותי ראנר ו/או
המשתמש במידע שנשלח ו/או התקבל מראנר ישירות או בעקיפין (להלן "החברה").

ההרשמה באתר ו\או קבלת קורות חיים שמקורם בשירות ראנר פירושה הסכמה מלאה לכל תנאי השימוש,
על כל פרטיהם המפורטים להלן.

אין לראות הוראה מהוראות תנאי השימוש להלן כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי שימוש אלו. הכותרות בתנאי
השימוש הן לצורך הנוחות בלבד.

באם אינך מסכים לתנאים אלו, מחק כל מידע שהתקבל אצלך ואשר מקורו מראנר – והסר חברתך מרשימת
הנמענים לשירות הפצת קורות החיים של האתר על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@runner.co.il


ראנר מסכים להעניק שירותי משלוח קורות חיים ופרטי מחפשי עבודה לגופים אשר מצהירים כי הם מסכימים
לתנאי השימוש כמפורט להלן ואשר אושרו על ידי ראנר וצורפו על ידו למערכת בלבד.
שירות ראנר נועד לאפשר למועמדים לקצר ולייעל את תהליך חיפוש העבודה על ידי משלוח קורות חייהם לנמענים
הרשומים לשירות ראנר.
השימוש במידע מראנר ו/או קורות החיים שנשלחים מראנר הינו לצרכי השמה ומיקור חוץ בלבד ולמטרה זו בלבד
נשלח המידע וקו"ח אל החברה. החברה לא תעשה כל שימוש במידע, כולו או מקצתו לצרכים אחרים כלשהם.
העברתם לנמען נוסף ו/או שיתופם עם צד ג' כלשהו הינם בהתאם לתנאי השימוש בלבד.

2. במסגרת תקנון זה:

"מחפש עבודה" ; "מועמד" (שניהם בלשון יחיד או רבים) - כל אדם ו/או גוף,
אשר ביצעו שימוש כלשהו בשירותי ראנר ו/או נרשמו לשירות כלשהו בראנר,
אשר נועד לשימושם של מחפשי עבודה בין באמצעות משלוח קורות חיים, בין באמצעות מתן פרטים אישיים לצורך כך,
בין באמצעות מחשב , בין באמצעות טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת, בין ישירות על ידי
מחפש העבודה ובין על ידי צד ג' כלשהו.

"מידע מראנר" - כל מידע הקשור למחפשי עבודה אשר השתמשו בשירותי ראנר, קורות חייהם, פרטיהם
האישיים והמקצועיים, כולל שמם, כתובתם, וכל פרטי קשר כגון: מספרי טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי גישה
לחשבונות מדיה חברתית ועוד, אשר מקורם במנגנון ההפצה של ראנר ו/או בשירותי ראנר; כל מידע אשר
נשלח למשתמשים בשירותי ראנר (לעיל: החברה); כל מידע ו/או נתונים הקשורים לשירותי ראנר ולחברות
המשתמשות בשירותי ראנר ולמחפשי עבודה, כולל פרטי החברות המרכיבות את רשימות התפוצה אליהן
מפיץ ראנר קו"ח ורשימה כלשהיא של מועמדים אשר ביצעו שימוש בראנר.

3. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של ראנר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם,
נתונים, רעיונות, תמונות וכל דבר המופיע ו\או הקשור באתר זה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ראנר.
זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת
באתר הייחודית והבלעדית לראנר שמורים למפעילת האתר.

4. תנאי הצטרפות וכללי הרשמה:

החברה מתחייבת למסור את פרטיה הנכונים בהרשמה לשירות כלשהו בראנר.
החברה לא תירשם יותר מפעם אחת, או תשתמש בשמות שונים ברישומה לשירות הפצת קורות החיים
או כל שירות אחר של ראנר.
במידה והחברה ו/או מי מנציגיה נרשמו ו/או מילאו טופס הרשמה לראנר תחת שם אחר בעבר, חובה על
החברה לציין זאת בטופס הרישום בשדה ההערות.
במידה ולחברה תחומי עיסוק נוספים מלבד השמת כח-אדם, החברה מתחייבת לדווח על כך לראנר בכתב.
במידה וחל שינוי מבני כלשהו בחברה כגון רכישת החברה על ידי חברה אחרת ו/או שינוי בסטטוס העיסוק
של החברה כגון שינוי שם העסק, רכישת חברת בת, הוספת תחומי עיסוק לחברה וכו" החברה מתחייבת
להודיע על כך בכתב לראנר.

שירות ראנר ניתן לחברה שסיפקה פרטיה ונרשמה לשירות ואשר ראנר צירף אותה לשירות ואשר אל כתובת
הדואר האלקטרוני שלה ראנר שולח את המידע וקו"ח.
להסיר ספק: השימוש בשירותי ראנר ובמידע כלשהו שנשלח מראנר אסור על כל פרט ו/או בית עסק אחר,
כולל בית עסק הקשור מבנית ו/או אחזקתית ו/או בעל זיקה כלשהי לחברה המנויה בראנר ו/או לבעליה
(לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתן, חברות בת וחברות קשורות ומי מטעמן - כהגדרתן בחוק
ניירות ערך, תשכ"ה-1968). על מנת להשתמש בשירותי ראנר ובמידע שנשלח מראנר חלה על כל גוף
חובה להרשם לשירותי ראנר כגוף אחר נפרד לכל דבר ועניין ועל ראנר לשקול את חיבורו לשירות בנפרד.

ידוע ומוסכם על החברה הנרשמת לשירות ו/או המקבלת קורות חיים מראנר כי שירות הפצת קורות החיים
של אתר ראנר הינו שירות סגור לנמענים נבחרים ומוגבלים בלבד וזאת מאחר ויחודיותו של השירות היא
ברשימת התפוצה שלו, איכותה, גודלה המתאים וגיוונה.
אתר ראנר מעניק שירותי הפצת קורות חיים למגוון נמענים על פי שיקול דעתו הבלעדי. למפעילת האתר
זכות מלאה לבחור את הנמענים וליצור רשימת תפוצה כראות עיניה. למפעילת האתר זכות לקבוע את
זהות הנמענים וכמותם, להוסיף ולהסיר נמענים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
למפעילת האתר הזכות לסרב להוסיף נמענים מכל סיבה שהיא כראות עיניה. לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור, לחברות אשר מעסיקות עובדים תנאים בלתי הולמים; חברות אשר משתמשות בשירותי חברות
אשר מנויות לשירות; חברות בעלות מבנה ארגוני אשר מקשה על פיקוח ושמירת התקנות המפורטות בעמוד
זה; חברות אשר אינן עומדות בסטנדרטים נדרשים; חברות אשר אינן מתאימות לשירות באופן זמני ו/או קבוע,
וזאת בשל גודל החברה, תחום עיסוקה, תחום התמחותה ועוד כפי שתחליט מעת לעת מפעילת האתר.
ידוע ומוסכם על החברה כי למפעילת האתר הזכות להשעות או לבטל את שירותיה לחברה ללא כל התראה
מוקדמת, מסיבה כלשהי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל, במקרה של דחית תשלום או אי תשלום במועד עבור שירותים אשר סופקו על ידה, בשל חשש
לביצוע פעילות הנוגדת תנאי שימוש אלו ו/או בשל אי התאמה לשירות ומהותו כפי שתחליט מעת לעת מפעילת האתר.
יודגש כי תנאי שימוש אלו תקפים גם לגבי גופים אשר לא נכללו מסיבה כלשהי ברשימת הנמענים של ראנר לשירות
ו/או לא נרשמו באופן ישיר לשירות ו/או לא מוענו למידע אשר נשלח מראנר, ואשר מידע מראנר הגיע לידיהם בדרך
כלשהי בניגוד לתקנון זה.
יודגש כי אם הגיע לידיך בדרך כלשהי באופן ישיר או עקיף ו/או נחשפת בצורה כלשהי למידע מראנר, חל עליך איסור לבצע
כל שימוש במידע מראנר אשר הגיעו לידיעתך / לרשותך, בין שהוא מוגן בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין שאינו מוגן
כאמור, לשום מטרה שהיא. יש לשמור על המידע בסודיות מלאה ולא לגלותו ולא לאפשר להשתמש בו ולא לאפשר לגלותו
ולא לאפשר גישה אליו ולא למוסרו לשום אדם ו/או גוף. כמו כן חל איסור להעתיק ו/או לשנות את המידע מראנר.
יש למחוק את המידע מידית ולהודיע על כך לראנר.

5. אופן השימוש של החברה בשירות ובמידע

חל איסור להשתמש בפרטי מחפשי העבודה (דואר אלקטרוני, טלפון, פקס, סלולרי) על מנת לשלוח לו דברי
פרסום כלשהם ו/או מסרים אוטומטיים כלשהם ו/או מכתבי תשובה אוטומטיים וזאת ללא אישור מראש ובכתב מראנר.

חל איסור להשתמש בשירותי אתר ראנר בצורה ישירה או עקיפה על גופים אשר מפעילים ו/או בבעלותם ו/או
בעלי זיקה כלשהי לאתרי אינטרנט ו/או שירותים כמפורט להלן:

אתרי חיפוש עבודה המקשרים בין מעסיקים למועמדים;
פורטלים למציאת עבודה;
גופים אשר מאפשרים למעסיקים לחפש מועמדים באופן עצמאי על ידי מערכת כלשהי;
אתרים אשר מאפשרים למעסיקים לפרסם משרות באתריהם;
אתרים אשר מאפשרים חיפוש קורות חיים באופן מקוון;
אתרים אשר מפיצים קורות חיים בדרך כלשהי;
גופים אשר שולחים למחפשי עבודה הצעות עבודה ו/או הצעות לשירותים אחרים בדואר אלקטרוני או באופן
אחר (עיתוני משרות, שירותי דיוור וכו").
וזאת ללא אישור מראש ובכתב מראנר.

חל איסור לבצע כל שימוש בדואר אלקטרוני ו/או בתוכנו לרבות בקורות החיים המצורפים אליו אשר נשלח על ידי
ראנר ו/או שרתיו וזאת במידה והדוא"ל לא נשלח ישירות אל מקבל הדוא"ל מראנר ו/או נשלח אליו בעקיפין מצד ג'.
במידה והתקבל דוא"ל בצירוף קורות חיים אשר נשלח מראנר ומקבלו אינו נרשם ו/או מנוי לשירות ישירות מול
ראנר על מקבל הדואר להודיע על כך מיידית לראנר. במידה ולא עשה כן, יחשב הדבר כפגיעה בפרטיות המועמד
ולשימוש אסור על פי תנאי השימוש של ראנר. במידה וקיים ספק באשר למקור שולח הדוא"ל, יש לפנות ישירות
לראנר בדואר אלקטרוני לשם בירור.
החברה תשתמש במידע מראנר וקורות החיים למטרת השמת עובדים ו/או מיקור חוץ בלבד.
החברה תשמור על דיסקרטיות וסודיות פרטיו של המועמד ולא תפרסם את פרטיו ברבים בכל מדיה שהיא.
החברה לא תמסור את קורות חייו של המועמד ו/או מידע מראנר לצד ג' שלא למטרת מציאת עבודה\השמה.
החברה לא תעביר את קורות החיים ו/או מידע מראנר לכל צד ג' שהוא אלא למטרת השמת כח-אדם וזאת לאחר
מיון ידני של קורות החיים וביצוע ראיון עבודה למועמד.
החברה רשאית להעביר קורות חיים ו/או פרטי מועמד הנשלחים מראנר למעסיק הסופי בלבד וזאת לאחר שביצעה
ראיון עבודה למועמד וקיבלה את הסכמתו מראש להעברת קורות חייו למעסיק.
החברה לא תעביר מידע מראנר ו/או תאפשר עיון בקורות חיים ו/או בפרטיו של מועמד לצד ג' אחר כלשהו שאינו
המעסיק הסופי.
החברה לא תעביר מידע מראנר לצד ג' כלשהו שאינו עובדיה העוסקים בהשמה והמועסקים על ידה
והפועלים ממשרדיה בלבד. למען הסר ספק, חל איסור להעביר מידע מראנר לפרילנסרים ו/או סוכנים אחרים
גם אם הם פועלים בשם החברה וזאת ללא אישור מראש ובכתב מראנר.
החברה לא תפרסם ו\או תקבץ מידע מראנר ו/או קורות החיים על גבי מדיה כל שהיא לצורך מתן אפשרות חיפוש
עצמאי במאגר ללקוחות המחפשים עובדים.
החברה תשתמש במידע מראנר ו/או קורות החיים למטרת השמת עובדים עצמאית בלבד במסגרת היותה חברת
השמת כח-אדם.
החברה לא תעביר מידע מראנר ו/או קורות החיים ו/או פרטי מועמדים למעסיק סופי באופן אוטומטי ו/או תעניק
שירות של בניית מאגר קו"ח /או מאגר מחפשי עבודה אצל מעסיק ו/או צד ג' כלשהו.
החברה לא תספק למעסיק הסופי קו"ח/פרטי מועמדים וזאת על מנת שיבצע אצלו סינון עצמאי של מועמדים.
בשימוש בשירותי ראנר החברה תבצע בעצמה את סינון המועמדים על ידי ביצוע ראיונות עבודה ותספק למעסיק
מועמדים מסוננים ותקבל את התמורה בעבור שירותי ההשמה אותם היא מבצעת בפועל ולא בעבור קורות החיים
שהיא שולחת.
החברה ו/או צד שלישי כלשהו לא ישתמש במידע מראנר ו/או בקורות החיים ו\או בפרטי המועמדים בכדי ליצור
עימם קשר בכדי להוסיפם לשירות אחר כלשהו (כגון פרסום קורות חייהם באתר אינטרנט העוסק בתעסוקה או
הצעה לצירופו של שולח קורות החיים לשירות אחר שאינו הצעת עבודה פרטנית).
מחפש העבודה לא יתבקש על ידי החברה ו/או מי מטעמה להכנס לאתר אינטרנט כלשהו ו/או למערכת כלשהי,
גם לא על מנת לספק ו/או למלא ו/או לתקן פרטים אישיים.
בפנייתה אל המועמד לא תפרסם החברה את שירותיה, את אתר האינטרנט שלה, או כל שירות ו/או אתר אחר.
החברה מתחייבת שלא לפרסם מידע מראנר ו/או קורות חייו של המועמד ברבים כמו גם לא להציע למועמד
שקורות חייו נשלחו מראנר שירות כזה או דומה.
החברה מתחייבת בזאת שלא להשתמש במידע מראנר ו/או בקורות החיים המתקבלים מראנר למטרת גיוס
פנימי (גיוס שאינו השמה ו/או מיקור חוץ).
במידה ולבית העסק קשר מבני או אחזקתי כלשהו עם חברות אחרות (כגון: חברת אם / בת / אחות וכו"),
בית העסק מתחייב שלא לאפשר לחברות אלו שימוש כלשהו במידע ו/או קורות חיים שנשלחים אליו מראנר
ולהקפיד כי קורות החיים המתקבלים מראנר ישמשו אך ורק את בית העסק הח"מ.
בית העסק לא יבצע השמות/מיקור חוץ למועמדים שנשלחו מראנר לבתי עסק אחרים אשר קשורים אליו
מבנית או בעלי זיקה אחזקתית כלשהי אליו.
החברה לא תבצע כל שימוש במידע מראנר ו/או בקורות החיים ו/או פרטי המועמדים כאשר החברה ו/או
שלוחותיה משמשים בתפקיד משאבי אנוש ו/או גיוס של בית עסק אחר כלשהו.
החברה מתחייבת לשמור על דיסקרטיות המועמדים. במידה ויתקבלו מראנר קורות חיים ו/או פרטיהם של
עובדי החברה ו/או עובדים אשר הושמו בצורה כלשהי על ידי החברה, לא תתבצע כל סנקציה כנגד אותם עובדים.
החברה מתחייבת בזאת לשאת בכל נזק אשר יגרם למחפש העבודה כתוצאה מאי עמידה בסעיף זה כמו גם
תשפה ו/או תפצה את ראנר על כל נזק שיגרם לראנר בשל כך.
החברה לא תגבה תשלום עבור מתן אפשרות עיון במידע מראנר ו/או בקורות החיים ו/או על חשיפתם של מחפשי
העבודה למודעות דרושים כלשהם, אלא בעבור שירותי ההשמה אותם היא מבצעת בפועל. חל על החברה איסור
מוחלט להפיץ מידע מראנר ו/או את קורות החיים למספר נמענים בו זמנית על ידי תוכנה ו\או מערכת אוטומטית כלשהי.
חל על החברה איסור לבצע העברה (Forward) של הדואר האלקטרוני הנשלח אליה ע"י ראנר לתיבת דוא"ל אחרת.

חל על החברה איסור מוחלט להפיץ, לשלוח או למסור בכל אמצעי שהוא, את קורות החיים ו/או פרטי
מועמדים הנשלחים אל החברה באמצעות ראנר לגופים העוסקים ו/או המוגדרים כ:

חברות כח-אדם
חברות השמה
אתרי אינטרנט העוסקים בתעסוקה או בהשמת עובדים
לוחות מודעות המצויים באינטרנט, וכאילו שאינם מצויים באינטרנט.
מאגרי נתונים של קורות חיים המצויים באינטרנט, וכאילו שאינם מצויים באינטרנט.
וזאת ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של ראנר.

החברה מתחייבת כי לא תבצע בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או מטעם צד ג' כלשהו כל פעולה הקשורה לעסק
העוסק בתחומי העיסוק של ראנר, ולא תבצע כל פעילות ו/או תציע כל סוג של שירותים המתחרים בראנר.
החברה מתחייבת כי לא תציע למשתמשי ראנר בכל דרך שהיא כל מידע או תוכן פרסומי הפונה למשתמשי ראנר
ומתחרה, במישרין או בעקיפין, בעסקי ראנר (לדוגמא: הודעה פרסומית הפונה למועמדי ראנר לצורך פרסום
שירות/אתר אחר דומה ו/או המתחרה בראנר; פניה למועמדי ראנר בהצעת עבודה שלא באמצעות החברה
אליה נשלחו קורות החיים מראנר; הצעה לפרסום קורות חייו של המועמד שלא דרך ראנר; פניה למועמד בהצעה
שיכנס לאתר תעסוקה אחר כלשהו; שימוש בפרטי מועמדים על מנת לצרפם ו/או להציע להם משרות מגוף אחר
כגון עיתון משרות ועוד).
ידוע לחברה והיא מאשרת ומסכימה כי כל רשימה של מועמדים ו/או רשימה של פרטים כלשהם של מועמדים,
מכל גודל וכל סוג, שמכילה בתוכה מידע מראנר (להלן: "רשימה"; "רשימת מועמדים") מהווה מידע עיסקי
סודי של ראנר אשר הושקעו מאמצים רבים באיסופו. רשימה זו היא בסיס המשתמשים העסקי של ראנר. ידוע ומוסכם
על ידי החברה כי אסור בתכלית האיסור להעביר רשימה מלאה או חלקית של מועמדים לגוף שלישי כלשהו.
מוסכם בזאת כי השירות שמוענק על ידי ראנר מטרתו לאפשר לחברה להשתמש בפרטי מועמד ספציפי לצורך
השמה ו/או מיקור חוץ, אך לא לבצע שימוש ו/או העברה של רשימת מועמדים ו/או רשימת פרטים כלשהם של
מועמדים לגוף אחר כלשהו.
ידוע לחברה ומוסכם על ידה כי העברת רשימת מועמדים לצד שלישי כלשהו ו/או שימוש ברשימת מועמדים
לצרכים שאינם השמה בפועל ו/או שימוש במידע כלשהו שנשלח מראנר לצורך תחרותבמישרין או בעקיפין
בעסקיו ו/או שימוש במידע מראנר, בקורות חיים ו/או בפרטי מועמדים ו/או ברשימת מועמדים שלא בכפוף
להוראות תקנון זה גורם נזק תדמיתי חמור לראנר כמו גם פוגע בכושר התחרות של ראנר.
מוסכם בזאת כי חברה אשר תבצע העברה ו/או שימוש ברשימת מועמדים לצרכים כלשהם
(כולל שיווק, פרסום, משלוח הצעות לשירותים ועוד) ו/או תבצע שימוש ו/או תאפשר שימוש במידע מראנר
לצורך תחרות בראנר באופן ישיר או באופן עקיף תפצה את ראנר בסכום מוסכם מראש של 2 ש"ח
(במילים: שני ש"ח) לכל קורות חיים (להלן: "פיצוי מוסכם") שנשלחו לחברה (על פי הרישומים של ראנר)
מיום הרשמתה לשירות, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לראנר לרבות זכותו של ראנר לתבוע
סעדים נוספים בגין שיפוי ו/או פיצוי או כל סעד אחר וזאת בהתאם לשיקול דעתו.
החברה מצהירה ומאשרת בזאת, כי הפיצוי המוסכם הינו פיצוי ראוי, קבוע ומוסכם מראש וכי היא מתחייבת
לשלמו במידה ותפר התחייבותה על פי האמור לעיל.

6. הגבלת אחריות:

ראנר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, קורות חיים,
מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר ו/או השירות מוגשים ועומדים
לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם (AS IS).ראנר אינו אחראי לחומר, למידע,
לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת
האתר, בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי צד שלישי כלשהו.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה ישירים ו\או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שייגרמו לחברה,
למשתמש, או ללקוחות החברה כתוצאה משימוש והסתמכות על קורות החיים הנשלחים, החומר, המידע,
הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו\או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה
לאתר ו\או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים באתר.
ראנר אינו אחראי לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
מערכת הפצת קורות החיים של ראנר הינה כלי המנתב את קורות חייו של שולח קורות החיים אל החברה בלבד.
ראנר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו\או עקיפים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים כספיים) שיגרמו כתוצאה
מקבלת קורות החיים או מקורות חיים הנגועים בוירוסים אשר עשויים להשלח לחברה. באחריות החברה להגן
על מחשביה מפני וירוסים.
ראנר אינו אחראי לתוכן המידע, לאימות או איכות הנתונים, של קורות החיים המופצים על ידו, כמו כן ראנר אינו
ערב לדיוק, התאמה, תקפות, שלמות או תאימות המידע הכתוב או המובן מקורות החיים.
השימוש באתר ובמערכותיו השונות נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש\החברה.
המשתמש ו/או החברה מוותר בזאת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע
ו\או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
ראנר אינו מתחייב ששירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות,
יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביו ו/או שרתיו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או
כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
ראנר אינו אחראי לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להגרם למשתמש ו/או לחברה עקב תקלה כאמור.
ידוע לחברה והיא מסכימה לכך מראש כי ראנר עשוי שלא לחברה לשירות מסיבה כלשהי על פי שיקול
דעתו הבלעדית וכי ראנר עשוי לנתקה מהשירות ללא כל הודעה מוקדמת. החברה מוותרת מראש על
טענה ו/או תביעה של נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לה כתוצאה מאי חיבור חברה או משתמש לשירות, או מניתוקם
מהשירות עם מתן הודעה מוקדמת או בלעדיה, וזאת מסיבה כלשהי על פי שיקולו הבלעדי של ראנר.

7. מידע מסחרי ופרסומות :

ראנר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.כל עסקה שתעשה בעקבות
מודעה או מידע המתפרסמים בראנר - אינה כוללת את ראנר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין
המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר.ראנר אינו צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים,
למוצרים, לדיוקן של הצעות העבודה שיוצעו במודעות המתפרסמות בראנר או שירכשו באמצעותן.

8. שינוי השירותים והפסקתם:

ראנר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר ראנר (לרבות הוספה
ו\או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר),
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידו.

9. שינוי תנאי השימוש:

מפעילת האתר תהה זכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות תקנון זה, למחוק או להוסיף
תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם. מומלץ כי תחזור ותעיין בתנאי שימוש אלו
מעת לעת (כל רבעון).

10. שיפוי ופיצוי בגין הפרת תנאי השימוש

החברה ו/או המשתמש בשירותי ראנר ו/או במידע מראנר מתחייבת לשפות ולפצות את ראנר,
החברה המפעילה אותו, עובדיה, מנהליה, בעליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,
תשלום או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות , אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי
האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף,
החברה תשפה ותפצה את ראנר, החברה המפילה אותו, עובדיה, מנהליה, בעליה או מי מטעמה
בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה.
ידוע לי, כי אם אפר איזו מהתחייבויותיי כלפי ראנר, תהיה ראנר זכאית לנקוט נגדי בכל הליך משפטי,
לרבות בקשות לסעדים זמניים.

11. פיקוח וניטור השימוש

מוסכם בזאת על החברה כי לראנר זכות לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח על כל תחום באתר ו/או בשירות אותו
היא מספקת, לרבות, אך לא רק, הודעות ותשדורות של המשתמשים בשירות ו/או המפרסמים באתר ו/או
מתקשרים בינם לבין עצמם, תוכנן של הודעות הנשלחות למחפשי העבודה וביצוע בדיקות תקופתיות על
ידי משלוח קורות חיים לבדיקה. ראנר אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על תוכן ושימוש כאמור
לעיל וגם אם תערוך בדיקות כאמור היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או
פוגעני ו/או הנוגד תקנון זה.

12. תחולת דיני ישראל, מקום שיפוט ותקפות הוראות תנאי השימוש לעיל

מוסכם בזאת כי במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה,
למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה
ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי
הפרטי המהווים חלק ממנו).
מוסכם כי התחייבות החברה על פי תקנון זה תחול לגבי מידע מראנר שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך
לנחלת הכלל, בין שהוא מוגן בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין שאינו מוגן כאמור.
תוקפה של התחייבות זו הינו ללא הגבלת זמן והינה חלה על מידע כלשהו שהתקבל מראנר, גם לאחר סיום ההתקשרות בין החברה לבין ראנר.
כל תביעה הקשורה לראנר ו/או לשירות הניתן ע"י ראנר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.
סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.


למעבר לתנאי השימוש למחפשי העבודה לחץ כאן